Logo Website

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ ĐẶC TÍNH HÓA LÝ CỦA QUẢ GẤC TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN

26/04/2021

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ ĐẶC TÍNH HÓA LÝ CỦA QUẢ GẤC TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN

Xuan T. Tran, Sophie E. Parks, Minh H. Nguyen, Paul Daniel Roach, Tuyen C. Kha

AJCS 11(04):447-452 (2017)

Đánh giá sự thay đổi chi tiết về chất lượng màng hạt gấc trong quá trình bảo quản (hàm lượng lycopen, β-caroten và dầu). Mối liên quan giữa chỉ tiêu chất lượng  với độ rắn của quả, màu vỏ và tổng chất tan (TSS) của màng hạt cũng được khảo sát. . Quả chín đã được thu hoạch và phân loại theo kích cỡ từ hai ruộng trồng ở Việt Nam và một nhà lưới ở Úc. Quả được giữ trong hộp nhựa ở điều kiện phòng cho đến khi quả được coi là không thể bán được (7 ngày ở nhiệt độ  30°C - Việt Nam và 21 ngày ở 21°C - Úc). Bảo quản trong một tuần cải thiện chất lượng màng hạt thể hiện bằng việc tăng hàm lượng lycopen (lên đến 4,3 mg g⁻¹ trọng lượng khô), β-caroten (lên đến 1,5 mg g⁻¹ trọng lượng khô) và dầu (lên đến 0,4 g g-1 trọng lượng khô) và những kết quả này có mối tương quan chặt chẽ với độ rắn của quả (lycopen -0,923, β caroten -0,754, dầu -0,764, p <0,01) và TSS (lycopen -0,747, β caroten -0,664, dầu -0,672, p <0,01). Tuy nhiên, chất lượng giảm dần theo thời gian lưu trữ thêm. Màu vỏ không liên quan gì đến chất lượng màng hạt nhưng độ rắn của quả và TSS của màng hạt là những đặc điểm quan trọng trong việc xây dựng các chỉ tiêu đơn giản để quản lý chất lượng quả gấc thương mại.

Nguồn tin: Trần Thị Kim Dung (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác