Logo Website

CẤU TRÚC HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG ỨC CHẾ MIỄN DỊCH CỦA MỘT POLYSACCHARID PECTIC CÓ CHỨA ACID GLUCURONIC TỪ LÁ HỒNG (Diospyros kaki)

21/06/2021

CẤU TRÚC HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG ỨC CHẾ MIỄN DỊCH CỦA MỘT POLYSACCHARID PECTIC CÓ CHỨA ACID GLUCURONIC TỪ LÁ HỒNG (Diospyros kaki)

Jinyou Duan và cộng sự

International Journal of Biological Macromolecules 46 (2010) 465–470

Pectin là một polysaccharid phức tạp được đặc trưng bởi sự hiện diện của các phần tử acid 1,4-linked-galacturonic trong khung cấu trúc và được biết đến nhiều hơn do các tính chất sinh học tiềm năng của nó. Ở đây chúng tôi đã báo cáo các đặc điểm cấu trúc và tác dụng sinh học của phân đoạn pectic DL-4OAC-1 từ lá hồng (Diospyros kaki). Phân tích hóa học và phương pháp phổ cho thấy polysaccharid này có cấu trúc khung lặp đi lặp lại của các disaccharid [à4)—GalAp- (1-> 2) —Rhap (1 →], trong đó một số chỗ O-4 Rhap và O-3 GalAp được thay thế bởi mạch nhánh gồm có Araf, Galp, Xylp và trong trường hợp đặc biệt là GlcAp ở cuối mạch. Đánh giá tác dụng miễn dịch in vitro cho thấy phân đoạn pectic đặc biệt này có thể ức chế tăng sinh tế bào lympho B gây bởi LPS và không ảnh hưởng đến sự tăng sinh lympho bào do ConA gây ra.

Nguồn tin: Phan Thị Trang (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác