Logo Website

Fallopia multiflora var. angulata, MỘT TỔ HỢP MỚI TRONG HỌ Polygonaceae

11/06/2021

Fallopia multiflora var. angulata, MỘT TỔ HỢP MỚI TRONG HỌ Polygonaceae

Yan H. và cộng sự

Novon: A Journal for Botanical Nomenclature, 2011, 21(3):388-391.

Việc đánh giá phân loại Polygonum multiflorum Thunb. var. angulatum S. Y. Liu (Polygonaceae)  để cho thấy một tổ hợp mới trong chi Fallopia Adans. là cần thiết, và tên F. multiflora (Thunb.) Haraldson var. agulata (S. Y. Liu) H. J. Yan, Z. J. Fang & Shi Xiao Yu được đề xuất. Thứ mới khác biệt với thứ điển hình bởi cành vuông với các gân dọc có các mấu lồi nổi rõ và rễ củ có xơ lớn, các bó mạch khác thường rõ ràng  trên mặt cắt ngang.

Nguồn tin: Phạm Ngọc Khánh (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác