Logo Website

BA TRITERPENOID MỚI ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ LÁ HỒNG (Diospyros kaki)

22/06/2021

BA TRITERPENOID MỚI ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ LÁ HỒNG (Diospyros kaki)

Guang CHEN và cộng sự

Chem.Pham. Bull. 57(5) 532-535 (2009), Vol 57, No 5

Hai triterpenoid  mới 18, 19-secoursan, có khung là kakisaponin B (1) và kakisaponin C (2), một triterpenoid ursan 28-nortriterpen có khung là kakidiol (3) và một triterpenoid đã biết là rosamultin (4), được phân lập từ lá hồng (Diospyros kaki). Cấu trúc của hợp chất 1 và 2 được xác định là acid 28-O-β-D-glucopyranosyl-3a, 19,24-trihydoxy- 18,19-secours-11,13 (18) -dien-28-oic (1) và  acid 28-O-β-D -glucopyranosyl-2a, 3a, 19-trihydoxy-18,19-secours-11,13 (18) -dien-28-oic (2) bằng phương pháp hóa học và các phương pháp phổ. Kakidiol (3) được nhận dạng là một C29-triterpene với một vòng E thơm trong cấu trúc. Đây là báo cáo đầu tiên phân lập được triterpenoid 18,19-secoursan và 28-nortriterpene từ họ Ebenaceae.

Nguồn tin: Phan Thị Trang (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác