Logo Website

NÂNG CAO HIỆU SUẤT CHIẾT LYCOPEN TỪ GẤC (Momordica cochinchinensis Spreng.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỒNG PHÂN HÓA Z QUA BƯỚC TIỀN XỬ LÝ BẰNG SÓNG VI BA

06/05/2021

NÂNG CAO HIỆU SUẤT CHIẾT LYCOPEN TỪ GẤC (Momordica cochinchinensis Spreng.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỒNG PHÂN HÓA Z QUA BƯỚC TIỀN XỬ LÝ BẰNG SÓNG VI BA

HONDA và cộng sự

European Journal of Lipid Science and Technology

Nghiên cứu này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả chiết xuất lycopen từ gấc (Momordica cochinchinensis Spreng.) bằng cách gây đồng phân hóa Z qua bước tiền xử lý với sóng vi ba.  Mặc dù 93.6% lycopen tổn tại dưới dạng đồng phần E trong màng hạt gấc khô, nhưng tổng lượng đồng phân Z có thể đạt được 35,6% và 58,5% bằng phương pháp chiếu sóng vi ba ở 900W trong 40s và 1050W trong 60s. Bước xử lý này đã nâng cao hàm lượng chiết xuất lycopen (hơn 6,0 hoặc 8,5 lần đối với chiết ép; 7,8 hay 13,5 lần đối với chiết xuất ethanol; và 4.5 hoặc 6.1 lần đối với chiết xuất dùng CO2 siêu tới hạn) so với không dùng sóng viba. Ngoài ra, dịch chiết chứa lượng đồng phần Z có hoạt tính sinh học và khả năng chống oxy hóa cao hơn so với các đồng phân E-lycopen.

Nguồn tin: Đỗ Quang Thái (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác