Logo Website

NẤM MỐC GÂY HẠI TRÊN QUẢ GẤC (MOMORDICA COCHINCHINENSIS (LOUR.) SPRENG.)

30/04/2021

NẤM MỐC GÂY HẠI TRÊN QUẢ GẤC (MOMORDICA COCHINCHINENSIS (LOUR.) SPRENG.)

Shamim shamsi, Sarowar hosen, MD.Al-Mamun and momtaz begum

Bangladesh J. Plant Taxon. 23 (2): 181-188, 2016

Mười một loài nấm có liên quan đến triệu chứng của bệnh thán thư và thối quả của cây gấc. (Ban Kakrol) đã được mô tả. Các loại nấm liên quan là Aspergillus niger Van Tieghem, Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc, C. orbiculare (Berk. & Mont.) Arx, Corynespora cassiicola (Berk và Curt) Wei, Curvularia clavata Jain, Dendryphiella vinosa (Berk và Curt.) Reisinger, Fusarium moniliforme J. Sheld, Lasidiodiplodia theobromae(Pat.) Griff. & Maubl., Pestalotiopsis guepinii (Desm.) Stey., Penicillium digitatum Sacc. và Xylohypha pinicola D. Hawksw. Xylohypha pinicola mới được ghi nhận ở Bangladesh.

Nguồn tin: Đặng Thị Hà (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác