Logo Website

SINH THÁI HỌC CỦA LOÀI BỌ BẦU VÀNG AULACOPHORA FOVEICOLLIS (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) HẠI GẤC

01/05/2021

SINH THÁI HỌC CỦA LOÀI BỌ BẦU VÀNG AULACOPHORA FOVEICOLLIS (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) HẠI GẤC

Abhishek Mukherjee; Amarnath Karmakar; Anandamay Barik

Proceedings of the Zoological Society, 2017, 70, 1, pp 81-87

Ảnh hưởng của việc cho ấu trùng của bọ bầu vàng Aulacophora foveicollis Lucas (Coleoptera: Chrysomelidae) ăn rễ và trưởng thành của loài này ăn 3 loại lá gấc Momordica cochinchinensis Spreng. (Cucurbitaceae) (lá non, lá bánh tẻ và lá già) đã được nghiên cứu trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tổng thời gian sinh trưởng của ấu trùng là 19,7±0,2 khi cho ăn rễ non. Trưởng thành đực sống  28,4±1 ngày, 65,7±1,1 ngày và 22,8±1 ngày tương ứng khi cho ăn lá non, lá bánh tẻ và lá già. Khả năng sinh sản cao nhất khi cho bọ bầu vàng ăn lá bánh tẻ (202,2 ± 10,6). Tổng hàm lượng các chất carbohydrat, protein, lipid, nitrogen và amino acid cao hơn ở trong rễ, sau đó đến hàm lượng những chất này trong lá bánh tẻ, tiếp đến là lá non và lá già. Hàm ẩm có trong lá bánh tẻ cao hơn là trong rễ, lá non và lá già. Hàm lượng các hợp chất phenol nhiều nhất trong lá non, tiếp đến trong lá bánh tẻ và ít nhất trong lá già và rễ của cây yếu. Hoạt chất flavonol cao hơn ở lá non và ít nhất ở rễ. Kết quả này đã chỉ ra rằng trưởng thành của bọ bầu vàng A. foveicollis hoạt động tốt hơn khi ăn lá bánh tẻ so với ăn lá non và lá già.

Nguồn tin: Chu Thị Mỹ (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác