Logo Website

THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA NGHỆ (Curcuma longa L.)

28/05/2021

THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA NGHỆ (Curcuma longa L.)

Shiyou Li và cộng sự

Pharmaceutical Crops, 2011, 2, 28-54

Thành phần hóa học trên các mô khác nhau của nghệ (Curcuma longa L.) được nghiên cứu rộng rãi. Đến nay, có ít nhất 235 hợp chất, chủ yếu là các hợp chất phenolic và terpenoid đã được xác định từ nhiều loài, bao gồm 22 diarylheptanoid và diarylpentanoid, 8 phenylpropen và các hợp chất phenolic khác, 68 monoterpen, 109 sesquiterpen, 5 diterpen, 3 triterpenoid, 4 sterol, 2 alcaloid và 14 hợp chất khác. Curcuminoid (diarylheptanoid) và các loại tinh dầu là thành phần chính có hoạt tính sinh học khác nhau bằng phương pháp in vitro in vivo. Curcuminoid trong nghệ chủ yếu ở trong thân rễ. Tinh dầu từ lá và hoa thường là các monoterpen, trong khi rễ và thân rễ chủ yếu chứa sesquiterpen. Hàm lượng của curcuminoid trong thân rễ thường khác nhau do nhiều nguyên nhân, vị trí, nguồn và điều kiện canh tác, trong khi có sự khác biệt đáng kể về thành phần của tinh dầu trong thân rễ nghệ lại do các loài và vị trí địa lý. Hơn nữa, cả curcuminoid và tinh dầu khác nhau về hàm lượng với các phương pháp chiết xuất khác nhau và không ổn định với quá trình chiết xuất và bảo quản. Kết quả, chất lượng của các sản phẩm nghệ thương mại có thể bị thay đổi đáng kể. Trong khi curcumin (1), demethoxycurcumin (2), và bisdemethoxycurcumin (5) đã được sử dụng như là chất đánh dấu để kiểm tra chất lượng thân rễ, bột, và các sản phẩm chiết xuất (“Curcumin”), Arturmeron (99), α-turmeron (100), và β-turmeron (101) có thể được sử dụng để kiểm soát chất lượng sản phẩm dầu nghệ và các sản phẩm oleoresin. Việc xác định các sản phẩm của nghệ có thể được phân tích bằng các kỹ thuật sắc ký và NMR, DNA, với dữ liệu về hình thái học và giải phẫu như GAP và các thông tin khác có sẵn.

Nguồn tin: Mai Văn Kiên (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác