Logo Website

Lan chu đình vàng trơn

25/12/2021
Lan chu đình vàng trơn có tên khoa học: Spathoglottis affinis de Vriese. Kích thước: Hoa 3,7.5 cm.

Spathoglottis affinis de Vriese, Illustr. Orch. t. 15.

Lan chu đinh vàng (video by Pedro Spínola).

Tên khoa học:

Spathoglottis affinis de Vriese

Tên Việt Nam:

Lan chu đinh vàng, Lan chu đình vàng trơn, Cau diệp gần, Lan lá cau. 

Kích thước:

Hoa 3,7.5 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Bangladesh, Borneo, Campuchia, Jawa, Lào, Malaya, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam (miền trung (Ninh Thuận, Bình Thuận) lên Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Đắclak), Lâm Đồng đến Nam bộ (Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu)).