Logo Website

Cymbidium aloifolium f. album N.H.Tuan & V.T.Binh

16/03/2022
Lan lô hội trắng có tên khoa học Cymbidium aloifolium f. album N.H.Tuan & V.T.Binh

Cymbidium aloifolium f. album N.H.Tuan & V.T.Binh, OrchideenJ. 26(1): 39 (2019).

Lô hội trắng