Logo Website

Hoàng Thảo Hà Giang

11/01/2022
Hoàng Thảo Hà Giang có tên khoa học: Dendrobium shixingense Z.L.Chen, S.J.Zeng & J.Duan. Phân bố: Tìm thấy ở Trung Quốc và Việt Nam (Hà Giang)

Dendrobium shixingense Z.L.Chen, S.J.Zeng & J.Duan, Nordic J. Bot. 28(6): 723 (-724; figs. 1-3) (2010).

Hoàng Thảo Hà Giang

Tên khoa học:

Dendrobium shixingense Z.L.Chen, S.J.Zeng & J.Duan

Tên Việt Nam: 

Hoàng thảo Hà Giang.

Kích thước:

Hoa 6 cm.

Thời gian ra hoa:

Tháng 4-5

Phân bố: 

Tìm thấy ở Trung Quốc và Việt Nam (Hà Giang)